• מדוע כדאי להצטרף למועדון הלקוחות של רוזן ומינץ

מועדון חברים

מועדון לקוחות שנבחר כאחד משישה המועדונים הכדאיים והמשתלמים בארץ. 12% הנחה גורפת וכפל מבצעים. המועדון מקיים שיתופי פעולה עם גורמים כגון מלונות, צימרים, טיולי אופניים, ספרים ועוד.

תקנון מועדון 10/12 לקוחות רוזן ומינץ

 

                          תקנון מועדון 10 / 12  לקוחות רוזן ומינץ

1.  תחולה

1.1                   "חבר" יהיה כל מחזיק כרטיס חבר כדין, כל עוד חברותו בתוקף (תשלום 22.5 ₪ בחודש למשך שנה אחת למועדון 12 ותשלום של 54 ₪ חד פעמי למועדון 10) . מובהר כי האמור בתקנון זה בלשון זכר הינו לשם הנוחות בלבד ויראוהו כמתייחס גם ללשון נקבה, לכל דבר ועניין ובהתאמות הנדרשות.

1.2                 תוקפו של תקנון זה הינו כל עוד נמשכת החברות במועדון הלקוחות והוא יחול בגין כל רכישה

שתתבצע על ידי בעל/ת כרטיס החבר באחת חנויות הרשת רוזן ומינץ.

1.3                 רוזן ומינץ שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילות מועדון הלקוחות בהודעה מראש של  30

יום, שתפורסם בדרך פומבית, שתיבחר ע"י רוזן ומינץ.

2.                 כרטיס חבר – חברות במועדון

2.1                  כרטיס החבר הוא אישי ואינו ניתן להעברה ורכישה, אלא לפי שיקול דעת רוזן ומינץ וזאת  במחיר שיקבע ע"י רוזן ומינץ מעת לעת.

2.2                כרטיס החבר יעניק חברות במועדון הלקוחות של רוזן ומינץ שתחיל את הזכויות להלן.

2.3                כרטיס החבר מקנה זכאות להנחה בחנויות רשת רוזן ומינץ בלבד כדלקמן:

2.4                12% הנחה על אופניים אביזרי אופניים ותיקונים למועדון 12 , 10% הנחה על אופניים אביזרי אופניים ותיקונים למועדון 10, כפוף לחברות בת 12 חודשים, כמפורט בס"ק 3.6 להלן.

2.5                רוזן ומינץ תהיה רשאית לשנות את שיעורי ההנחה בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה בת 30 יום מראש. מובהר בזאת כי ככל שהשינוי בשיעור ההנחה יתבצע בתקופה בה טרם מלאו 12 חודשים ממועד תחילת ההצטרפות של החבר למועדון הלקוחות, כי אז, יחול השינוי בשיעור ההנחה על אותו חבר רק החל מהחודש ה – 13 למועד ההצטרפות ואילך וזאת מבלי שרוזן ומינץ תדרש ליתן הודעה נוספת בדבר השינוי לאותו חבר.

2.6                רוזן ומינץ תהיה רשאית לדרוש ממציג/ת כרטיס החבר להזדהות באמצעות תעודת זהות, כתנאי לשימוש בכרטיס.

2.7                 כרטיס החבר אינו כרטיס אשראי.

2.8        במקרה של אובדן, גניבה או פגם בכרטיס, על החבר/ה להודיע על כך לחברה ולפנות למשרדי החברה על מנת לקבל כרטיס חלופי בעלות שתיקבע ע"י רוזן ומינץ מעת לעת.

2.9        חבר מועדון שנתן, על דעת עצמו, את הכרטיס שלו לשימוש אדם אחר, כרטיסו יוחרם ותבוטל חברותו במועדון הלקוחות באופן מיידי, ללא כל החזר כספי.

3. כללי

3.1         מובהר בזאת, שאין כפל הנחות (למעט מבצעי רשת רוזן ומינץ) ולכן כל רכישה של מוצרים באמצעות תווי קנייה ו/או תווי קנייה של חברות האשראי, ו/או חברות במועדונים אחרים ו/או חברות במועדוני לקוחות אחרים כגון ועדי/ארגוני עובדים וכו' לא תזכה את הרוכש/ת בהנחה נוספת כחבר המועדון.

3.2        רוזן ומינץ רשאית להוסיף מתנות או מבצעים נוספים, המיועדים לחברי מועדון הלקוחות.

3.3       הודעת רוזן ומינץ בחנויות הרשת או בכל אפיק פרסומי אחר, תחשבנה כהודעה מספקת לחברי המועדון לכל דבר ועניין.

3.4       תקנון זה כפוף לשינויים שיקבעו ע"י רוזן ומינץ, לפי שיקול דעתה והוראות כל דין.

3.5       חבר/ת מועדון הלקוחות מביע/ה את הסכמתו/ה כי רוזן ומינץ תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטיו/ה האישיים , המצויים אצלה, וזאת לצורך ניהול ותפעול מועדון הלקוחות, פעולות שיווק ופרסום, שיבוצעו ע"י מועדון הלקוחות, הן בעצמה והן בשיתוף עם גורמים נוספים ובין היתר בדרך של משלוח הודעות דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מסרונים בטלפון הנייד וכו'. חבר מועדון יהיה רשאי, בכל עת, להודיע לחברה על סירובו לקבל הודעות פרסומת כאמור, זאת באמצעות משלוח מכתב למשרדי החברה, או לחילופין להסיר את עצמו המסרון או הדואר האלקטרוני.

3.6       ביטול החברות יוכל להיעשות רק אחרי 12 חודשי חברות ובקשת ביטול תעשה באחת הדרכים המפורטות בסעיף, 3.11 להלן. יעמוד החבר על  ביטול חברותו טרם חלפו 12 חודשים, יהיה חייב החבר להשיב לרוזן ומינץ סכומים בגובה ההנחות שקיבל עד מועד ביטול החברות ולשם כך, מאשר החבר לרוזן ומינץ לחייב את כרטיס האשראי שלו בסכום השווה להפרש שבין ערך ההנחות שקיבל במהלך התקופה שעד למועד הביטול לבין סך הסכומים ששילם החבר על חשבון חברותו על פי תקנון זה.

3.7        אדם, החבר בקבוצה כזו או אחרת, אשר קשורה כבר עם רוזן ומינץ וזכאית במסגרת קשריה להנחות, לא  יוכל להצטרף כחבר מועדון זה.

3.8       סמכות השיפוט הייחודית, בעניינים הקשורים לחברות במועדון, תהיה בבתי המשפט המצויים באזור תל אביב-יפו.

3.9       ניתנת בזאת הסכמת החבר לרוזן ומינץ לגבות את דמי החבר באמצעות פרטי כרטיס אשראי אחר ו/או נוסף המצויים בידי רוזן ומינץ, בכל מקרה בו, מסיבה כלשהי, לא יאושר החיוב בגין החברות, שתשלח רוזן ומינץ לחברת כרטיס האשראי בהתאם לפרטים שמסר החבר לרוזן ומינץ עבור הצטרפותו למועדון החברות.

3.10       ידוע לי כי קיימת לי הזכות לבטל את חברותי במועדון הלקוחות בתום 12 חודשי חברות וידוע לי כי ביטול כאמור לא יזכה אותי בהשבת דמי חבר ששולמו עד מועד הביטול. ביטול כאמור, יעשה באחת מהדרכים הבאות: 1. באמצעות שיחה טלפונית לרוזן ומינץ בע"מ ובכפוף להצגת פרטי זיהוי לשם אימות הנתונים. 2. באמצעות משלוח מכתב בדאר רשום לכתובת רוזן ומינץ בע"מ במקרה כאמור תכנס הודעת הביטול לתוקף בחלוף 6 ימים ממועד משלוח הודעת הביטול.

                3.באמצעות משלוח פקסימיליה למשרדי רוזן ומינץ בע"מ. על אף האמור לעיל הזכות לביטול חברות כאמור כפופה להוראות סעיף 3.6 לעיל. 4. באמצעות משלוח דוא"ל לחברה.

 

                                                                                                                                                     

עבור לתוכן העמוד